رویدادهای فعال تدکس ایران

رویدادهای فعال تدکس ایران
1- تِدِکس جوانان سمپاد یزد
Official Website: www.TEDxysampad.com
Telegram: @TEDxysampad
Instagram: www.instagram.com/TEDxysampad

—------------

2- تِدِکس دانشگاه تهران
Official Website: www.TEDxUniversityofTehran.com
Telegram: @TEDxUniversityofTehran
Instagram: www.instagram.com/TEDxUniversityofTehran

—------------

3- تِدِکس دانشگاه هنر
Official Website: www.TEDxTUA.com
Telegram: @TEDxTUA
Instagram: www.instagram.com/TEDxTUA

—------------

4- تِدِکس تامز (دانشگاه علوم پزشکی  تهران)
Official Website: www.TEDxTUMS.com
Telegram: @TEDxTUMS
Instagram: www.instagram.com/TEDxTUMS

—------------

5- تِدِکس دانشگاه امیرکبیر
Official Website: www.TEDxAUT.com
Telegram: @TEDxAUT
Instagram: www.instagram.com/TEDx.AUT
—------------

6- تِدِکس دانشگاه شیراز
Official Website: www.TEDx.shirazu.ac.ir
Telegram: @TEDxShirazUniversity
Instagram: www.instagram.com/TEDxShirazUniversity

—------------

7- تِدِکس نقش جهان (اصفهان)
Official Website: www.TEDxNaghsheJahan.com
Instagram: www.instagram.com/TEDxNaghsheJahan

—------------

8- تِدِکس ساری
Official Website: www.TEDxSari.com
Telegram: @TEDxSari
Instagram: www.instagram.com/TEDx_Sari

—------------

9- تِدِکس فردوسی مشهد
Official Website: www.TEDxMashhad.ir/fa
Telegram: @TEDxFerdowsiMashhad
Instagram: www.instagram.com/TEDxMashhad

—------------

10- تِدِکس تهران
Official Website: www.TEDxTehran.com
Telegram: @TEDxTehran
Instagram: www.instagram.com/TEDxTehran

—------------

11- تِدِکس کیش
Official Website: www.TEDxKish.com
Instagram: inastagram.com/TEDxKish

—------------

12- تِدِکس سَناباد مشهد
Official Website: www.TEDxSanabaad.com
Telegram: @TEDxMashhadd
Instagram: inastagram.com/TEDxSanabaad
—------------

13- تِدِکس بلوار کشاورز
Official Website: www.tedxkeshavarzblvd.com
Telegram: @tedxkeshavarzblvd
Instagram: inastagram.com/tedxkeshavarzblvd
—------------

14- تِدِکس دانشگاه گیلان
Official Website: www.tedxuniversityofguilan.com
Telegram: @TedxUniversityofGuilan
Instagram: inastagram.com/tedxuniversityofguilan
 

تماس با ما

تماس با ما

تماس با ما
آدرس: یزد - یزد - بلوار دانشجو - بنیاد ملی نخبگان
ایمیل: info@yazdtedx.com
موبایل: 09135295402 (عرفانی نسب)